Sekce společnosti

V současné době má Česká společnost pro vědeckou kinematografii celkem čtyři odborné sekce, které provádějí aktivní činnost v oblastech vědecké kinematografie, videa, fotografie, obrazové analýzy a aplikované optiky a mikroskopie.

Jedná se o následující sekce:

  1. Sekce výukové a vědecké televize
  2. Sekce aplikované optiky a mikroskopie
  3. Sekce společenskovědního filmu a videa
  4. Sekce obrazové analýzy a digitální fotografie

Sekce výukové a vědecké televize

Sekce výukové a vědecké televize pořádá přehlídky Techfilm, informační dny pro pedagogy, kde seznamuje učitele s nejnovějšími trendy v oblasti audiovizuální techniky a jejího využití při výuce a poskytuje poradenskou činnost v této oblasti, která se v současné době velmi rychle rozvíjí a to ne jen po stránce technické.

V poslední době se společnost zaměřila též na výrobu filmů, které mají oslovit nejenom studenty, ale i širokou veřejnost. Tematicky se tyto filmy zaměřují na krásy naší vlasti, na místa, v nichž se příroda spojuje s ušlechtilou prací člověka.

  • Předseda: Ing. Ladislav Rygl (Brno)

Sekce aplikované optiky a mikroskopie

Sekce aplikované optiky a mikroskopie pořádá pravidelné semináře a konference z oblasti optiky a mikroskopie, vydává sborníky přednášek z těchto seminářů a konferencí. Dále členové sekce poskytují odbornou poradenskou činnost v oblasti optiky a mikroskopie a aktivně se podílejí na výchově mladých vědecký pracovníků v rámci jejich doktorského studia na vysokých školách.

Široce též spolupracují s řadou firem a pracovišť Akademie věd ČR při řešení výzkumných úkolů a to jak přímou spoluúčastí tak i v rámci konzultační činnosti.

  • Předseda: Prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc. (Praha)

Sekce společenskovědního filmu a videa

Sekce společenskovědního filmu a videa vyvíjí činnost zejména v oblasti etnografie a historie, kde navazuje na výsledky dosažené v předcházejících obdobích. Pořádá etnografická setkání, přednášky, publikuje v odborných časopisech.

Členové se podílejí na řadě vědeckých prací a poskytují odborné konzultace.

  • Předseda: PhDr. Vlasta Svobodová, CSc. (Brno)

Sekce obrazové analýzy a digitální fotografie

Sekce obrazové analýzy a digitální fotografie je nově zřízenou sekcí (2007) společnosti, která vznikla namísto sekce vědecké fotografie, jež v posledních letech vyvíjela pouze minimální činnost.

Činnost této sekce se bude zaměřovat především na moderní a stále se rozvíjející oblast digitální fotografie a metod obrazové analýzy v nejrůznějších odvětvích vědy, techniky, lékařství a umění.

  • Předseda: Prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. (Praha)